چطور اشیائ شفاف مثل لیوان رو سلکت کنیم و در جای دیگه استفاده کنیم

امکان مشاهده این ویدئو فقط برای مشترکین فعال می باشد.